توانمندیها

– ارائه خدمات مشاوره فنی مدیریت و مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی
– مشاوره و نظارت بر اجرای فرایند حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری
– عارضه یابی سیستم حسابداری موجود و برقراری کنترلهای داخلی
– سازماندهی جهت اجرای سیستم مناسب حسابداری بر اساس فعالیت شرکتها
– طراحی و تنظیم کدینگ حسابداری بر اساس فعالیت شرکتها
– مشاوره و نظارت بر اجرای مدیریت بهینه داراییها
– مشاوره و نظارت بر اجرای مدیریت بهینه بهره وری
– تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در زمینهای سود آوری، نقدینگی، فعالیت
– ارائه خدمات حسابداری شرکتها
– ارائه و توسعه خدمات نوین حسابداری مانند حسابداری تورمی و حسابداری منابع انسانی
– تحلیلهای یکپارچه مالی
– مشاوره و نظارت بر اجرای حسابرسی داخلی
– برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی
– مشاوره و نظارت بر بهبود برند سازمانی و جانشین پروری
– مشاوره در بهبود مدیریت سازمان و تصمیم سازی برای کسب و کار بر اساس اطلاعات مالی و مدیریتی
– برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های مالی، مد یریتی با همکاری آموزشگاهها و موسسات